Všeobecné obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti obchodnej spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o., sídlom Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, miestna časť Modranka, IČO: 34 114 653 , zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 33234/B (ďalej ako „Predávajúci“) a Spotrebiteľa (ďalej ako „Spotrebiteľ“) pri kúpe Tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na webovom sídle Predávajúceho https://obchod.karavan.sk (ďalej ako „obchod.karavan.sk“ alebo „e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom prostredníctvom elektronického obchodu na webovom sídle Predávajúceho (Predávajúci a Spotrebiteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“). 

1.2. Predávajúci umožňuje Spotrebiteľom dostatočne sa oboznámiť s týmito VOP a umožňuje každému Spotrebiteľovi jednoduchý prístup k zneniu týchto VOP ich zverejnením na svojom webovom sídle.


2. Výklad pojmov

2.1 Prevádzkovateľ webového sídla: Prevádzkovateľom webového sídla, na ktorom sa nachádza e-shop Predávajúceho je spoločnosť KARAVAN.sk s.r.o., so sídlom Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, miestna časť Modranka, IČO: 34 114 653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33234/B, email: shop@karavan.sk, tel. č. +421 918 739 468.

2.2 Kontaktné údaje Predávajúceho a kontaktné údaje pre podanie reklamácie: KARAVAN.sk s.r.o., so sídlom Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, miestna časť Modranka. IČO: 34 114 653, tel. č. +421 918 739 468, email: shop@karavan.sk. 

2.3 Spotrebiteľ: Spotrebiteľom je každý kupujúci, fyzická osoba Spotrebiteľ, ktorá na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom e-shopu na webovom sídle Predávajúceho obchod.karavan.sk vstupuje do zmluvného vzťahu s Predávajúcim.

2.4 Tovar: Tovarom sa rozumejú všetky produkty a Tovary, ktoré sú zverejnené na stránke https://obchod.karavan.sk, a zároveň, ktoré má Spotrebiteľ možnosť si objednať a kúpiť (ďalej ako „Tovar“).

2.5 Objednávkový formulár: Objednávkový formulár je formulár na stránke obchod.karavan.sk, prostredníctvom ktorého Spotrebiteľ môže uzatvoriť s Predávajúcim zmluvu (ďalej ako „Objednávkový formulár“).

2.6 Objednávka: Objednávkou sa rozumie odoslaný Objednávkový formulár, ktorý obsahuje všetky povinné informácie o Spotrebiteľovi, ktoré vypĺňa Spotrebiteľ a momentom odoslania riadne vyplneného Objednávkového formulára s uvedením všetkých povinných náležitostí sa kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“ stáva návrhom na uzatvorenie zmluvy (ďalej ako „Objednávka“).

2.7 Potvrdenie objednávky: Potvrdenie objednávky je prijatím návrhu na uzavretie Zmluvy Predávajúcim podľa bodu 3.1 a nasl. týchto VOP na základe Objednávky Spotrebiteľa prostredníctvom obchod.karavan.sk alebo iným spôsobom v zmysle čl. 3. a nasl. týchto VOP (ďalej ako „Potvrdenie objednávky“), pričom Potvrdenie objednávky obsahuje všetky povinné náležitosti akceptácie Objednávky – návrhu na uzatvorenie Zmluvy najmä: 

(i) názov a množstvo objednaného Tovaru, 

(ii) obchodné meno a sídlo Predávajúceho a jeho kontaktné údaje, 

(iii) údaje Spotrebiteľa a jeho kontaktné údaje, 

(iv) adresu, kde môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu, ak je odlišná od sídla Predávajúceho, 

(v) celkovú cenu objednaného Tovaru vrátane nákladov na balenie, dodanie, dopravu, poštovné a pod., 

(vi) platobné a dodacie podmienky, 

(vii) informácie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia Tovaru spolu s informáciami o postupe pri uplatňovaní tohto práva, ako aj o tom, že ak Spotrebiteľ využije toto právo, bude znášať náklady na vrátenie Tovaru sám,

(viii) formulár na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, 

(ix) poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru, 

(x) informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov, 

(xi) informácie o akejkoľvek zálohovej platbe, ak bola prijatá.

2.9 Elektronická správa: Elektronickou správou sa rozumie správa odoslaná prostredníctvom internetovej e-mailovej komunikácie cez e-mailovú schránku ktorejkoľvek Zmluvnej strany alebo elektronická správa odoslaná cez sociálne siete ktorejkoľvek Zmluvnej strany, ak tieto VOP neustanovujú inak.

2.10 Dodanie Tovaru: Tovar sa považuje za dodaný Spotrebiteľovi okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

2.11 Pôsobnosť VOP: Tieto VOP platia pre kúpu Tovarov Spotrebiteľom od Predávajúceho prostredníctvom Zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom e-shopu Predávajúceho na jeho webovom sídle a sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.

2.12 Všetky vzťahy týkajúce sa Zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany Spotrebiteľa, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane Spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane Spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoS“) a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.13 Orgán dozoru: Orgánom dozoru Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia pre Trnavský kraj, so sídlom Trhová 2, 917 01 Trnava.

2.14 Iný trvanlivý nosič: iným trvanlivým nosičom sa na účely týchto VOP rozumie prostriedok, ktorý umožňuje Spotrebiteľovi alebo Predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä nie však výlučne, papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.

2.15 Dodatočné náklady: dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.


3. Objednávka tovaru

Spotrebiteľ je oprávnený objednať si Tovar, ktorý je zverejnený na obchod.karavan.sk, pričom každý Tovar, ktorý je zverejnený na stránke obchod.karavan.sk je dostupný aj na sklade Predávajúceho, ak pri Tovare nie je uvedené inak.

3.1 Objednávka prostredníctvom e-shopu a uzatvorenie Zmluvy

3.1.1 Pre Objednávku prostredníctvom stránky obchod.karavan.sk platí, že Spotrebiteľ si vyberá z Tovarov Predávajúceho na stránke obchod.karavan.sk. Spotrebiteľ si vybrané produkty, o ktoré má záujem, zaradí do košíka. Po výbere Tovaru Spotrebiteľ pristúpi k vyplneniu Objednávkového formuláru, ktorý obsahuje podstatné náležitosti potrebné k uzatvoreniu Zmluvy.

3.1.2 K riadnemu zadaniu Objednávky na stránke obchod.karavan.sk Spotrebiteľ, okrem výberu Tovaru a riadneho vyplnenia všetkých údajov v Objednávkovom formulári označených ako povinné v zmysle bodu 3.1.1 týchto VOP, označí zvolený spôsob úhrady kúpnej ceny a zvolený spôsob dodania Tovaru.

3.1.3 V prípade, ak sú splnené všetky náležitosti v zmysle bodu 3.1.1 a 3.1.2 týchto VOP, Spotrebiteľ môže pristúpiť k zaslaniu Objednávky kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Objednávka, ktorá je doručená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy s Predávajúcim. Spotrebiteľ berie na vedomie, že k platnému uzatvoreniu Zmluvy je povinný riadne a pravdivo vyplniť všetky údaje označené v Objednávkovom formulári ako povinné.

3.1.4 Predávajúci potvrdzuje obsah Objednávky doručením Potvrdenia objednávky, ktoré je akceptáciou Objednávky, resp. návrhu na uzatvorenie Zmluvy, a to elektronickou správou zaslanou na e-mailovú adresu Spotrebiteľa uvedenú v Objednávke. Doručenie Potvrdenia objednávky Predávajúcim podľa predchádzajúcej vety sa považuje za moment uzavretia Zmluvy medzi Zmluvnými stranami.

3.1.5 Od momentu uzatvorenia Zmluvy vznikajú Spotrebiteľovi a Predávajúcemu práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy, najmä povinnosť Predávajúceho dodať Spotrebiteľovi objednaný Tovar a povinnosť Spotrebiteľa zaplatiť za objednaný Tovar kúpnu cenu a dodaný Tovar prevziať.

3.1.6 Spotrebiteľ po doručení Potvrdenia objednávky od Predávajúceho skontroluje obsah Potvrdenia objednávky.

3.1.7 Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodania Tovaru a / alebo za škodu, ktorá bola spôsobená:

(i) nesprávnym vyplnením Objednávkového formulára alebo tým, že

(ii) Spotrebiteľ neupozornil Predávajúceho na nesprávnosť údajov uvedených v Potvrdení objednávky, alebo tým, že

(iii) prístupové údaje Spotrebiteľa k Objednávke, Potvrdeniu objednávky alebo k akýmkoľvek elektronickým médiám alebo serverom obsahujúcim Objednávku, Potvrdenie objednávky alebo údaje z Objednávky sa dostali do rúk neoprávnených tretích osôb a tieto boli následne neoprávnene využité/zneužité/upravené/odstránené alebo inak použité bez zavinenia Predávajúceho

3.1.8 Pred zaslaním Objednávky, t. j. pred kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“ je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP, tým, že si ich prečíta, čo je Spotrebiteľ povinný potvrdiť kliknutím na tlačidlo (prázdny štvorček) nachádzajúce sa na pod týmito VOP, pri ktorom sa nachádza nasledovné vyjadrenie: „Vyhlasujem, že som sa oboznámil s VOP, ktoré sú súčasťou Zmluvy“, čím potvrdí, že berie na vedomie, že tieto VOP sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej Zmluvy. V prípade, ak Spotrebiteľ nesúhlasí so znením VOP alebo ich časti, Spotrebiteľ je oprávnený si pred zaslaním Objednávky vymieniť a dohodnúť s Predávajúcim iné podmienky Zmluvy.


4. Odstúpenie od zmluvy

Každý Spotrebiteľ, má právo odstúpiť od Zmluvy za podmienok nižšie uvedených.

4.1 Nemožnosť odstúpenia od zmluvy

4.1.1 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 4.2.1 a nasl. týchto VOP, ak je predmetom zmluvy predaj Tovaru, ktorý:

(i) je uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený alebo

(ii) zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa

4.2 Právo odstúpiť od zmluvy

4.2.1 Každý Spotrebiteľ, má právo odstúpiť od Zmluvy uzavretej na diaľku s Predávajúcim postupom upraveným v bode 4.3 a nasl. týchto VOP v zmysle ZoS, a to do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu.

4.3 Postup pri odstúpení od zmluvy

4.3.1 Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa článku 4.2 týchto VOP, a to zaslaním odstúpenia od Zmluvy Predávajúcemu, k čomu Predávajúci poskytuje Spotrebiteľovi Formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je zároveň prílohou č. 1 týchto VOP, prílohou Potvrdenia objednávky a zároveň, je prístupný na stránke obchod.karavan.sk. Vyplnený Formulár na odstúpenie od Zmluvy doručí Spotrebiteľ Predávajúcemu. Spotrebiteľ je oprávnený okrem Formulára na odstúpenie od Zmluvy odstúpiť od Zmluvy aj v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom nosiči, ktorý spĺňa podmienky stanovené ZoS a z ktorého jednoznačne vyplynie vôľa Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy.

4.3.2 Spotrebiteľ uplatní odstúpenie u Predávajúceho, pričom spôsob uplatnenia je ponechaný na Spotrebiteľovi. Spotrebiteľ môže odstúpenie od zmluvy zaslať Predávajúcemu v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom nosiči prostredníctvom:

(i) poštového podniku na adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP alebo Potvrdení objednávky,

(ii) e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP alebo Potvrdení objednávky,

(iii) krátkej textovej správy (SMS) na telefónne číslo Predávajúceho uvedené v týchto VOP alebo Potvrdení objednávky,

(iv) alebo akýmkoľvek iným spôsobom .

4.3.3 Odstúpenie sa považuje za platné a účinné, ak bolo Spotrebiteľom odoslané Predávajúcemu najneskôr do konca 14 dňovej lehoty.

4.3.4 Za účelom bezproblémového a rýchleho vybavenia odstúpenia od zmluvy a vrátenia platby Spotrebiteľovi je žiadúce, aby Spotrebiteľ v odstúpení od zmluvy uviedol aj číslo Objednávky alebo Potvrdenia Objednávky, alebo označenie Tovaru.

4.3.5 V prípade, ak Predávajúci neposkytol Spotrebiteľovi všetky informácie o jeho práve odstúpiť od zmluvy podľa bodu 4.3.1 týchto VOP, v súlade s § 3 ods. 1 písm. h) ZoS, pri zaslaní Potvrdenia objednávky Predávajúcim, ale až dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie Spotrebiteľovi až po 14 dňoch odo dňa, kedy si Predávajúci dodatočne splnil svoju informačnú povinnosť.

4.3.6 V prípade, ak Predávajúci neposkytol Spotrebiteľovi všetky informácie o jeho práve odstúpiť od zmluvy podľa bodu 4.3.1 a 4.3.2 týchto VOP v súlade § 3 ods. 1 písm. h) ZoS, ani dodatočne do 12 mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie Spotrebiteľovi po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom.

4.3.7 Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj pre začatím plynutia 14 dňovej lehoty podľa bodu 4.2 týchto VOP.

4.4 Povinnosti Spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy

4.4.1 Spotrebiteľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť Predávajúcemu všetok Tovar, ktorý nadobudol na základe Zmluvy s Predávajúcim, alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú v prípade, ak Spotrebiteľ odovzdal Tovar na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

4.4.2 Spotrebiteľ môže Tovar zaslať späť alebo odovzdať Predávajúcemu na adrese Predávajúceho uvedenej v týchto VOP alebo Potvrdení objednávky, resp. na akejkoľvek adrese prevádzkarne Predávajúceho.

4.4.3 Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 4.2 týchto VOP znáša Spotrebiteľ všetky náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru.

4.4.4 Spotrebiteľ vráti Tovar Predávajúcemu tak, ako ho prevzal, so všetkými listinami a dokladmi, resp. ich kópiami (napr. Daňový doklad), ktoré boli Spotrebiteľovi dodané.

4.4.5 Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 4.2 týchto VOP Spotrebiteľ v súlade s § 10 ods. 4 ZoS zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo zaobchádzaním s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. V prípade, ak Spotrebiteľ zníži hodnotu Tovaru tým, že bude zaobchádzať s Tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru a následne od Zmluvy odstúpi, vznikne Predávajúcemu právo na náhradu rozdielu medzi cenou Tovaru pred znížením jeho hodnoty a cenou Tovaru po znížení jeho hodnoty.

4.4.6 Spotrebiteľovi s odstúpením od zmluvy nevzniknú žiadne iné povinnosti alebo náklady, ktoré nie sú uvedené v ZoS alebo v bode 4. týchto VOP.

4.5 Povinnosti Predávajúceho

4.5.1 Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy podľa bodu 4.2 a nasl týchto VOP, vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

4.5.2 Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi Dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

4.5.3 V prípade odstúpenia od zmluvy, predmetom ktorej bol predaj Tovaru, nie je Predávajúci povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby a iné náklady uvedené v bode 4.5.1 týchto VOP pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu. Toto ustanovenie neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

4.5.4 Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby a iné náklady podľa bodu 4.5.1 týchto VOP rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe za Tovar. Spotrebiteľ sa však môže s Predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe platby / vrátenia zaplatenej platby Spotrebiteľovi, ak mu v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.


Všetky spory sa zmluvné strany pokúsia riešiť mimosúdnou cestou za účelom zachovania dobrých obchodných vzťahov. V prípade, ak k tomu nedôjde, sa zmluvné strany dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe týchto podmienok alebo uzatvorenej zmluvy alebo súvisiacich s týmito podmienkami alebo zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik, ako aj spory, ktoré vzniknú z iných právnych vzťahov vzniknutých pred podpisom zmluvy, budú riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava (ďalej len „rozhodcovský súd“) jediným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa týmto dohodli na dodatočnom doplnení právomoci rozhodcovského súdu k predošlým právnym vzťahom medzi stranami. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.

5. Cenové podmienky  

5.1 Kúpna cena Tovarov ponúkaných Predávajúcim na obchod.karavan.sk je uvedená na webovom sídle Predávajúceho vždy pri konkrétnom Tovare. Cena za každý Tovar uvedená na obchod.karavan.sk je konečná a účtovaná s DPH. Cena za Tovar sa môže navýšiť o cenu za doručenie Tovaru pri výbere Dodania Tovaru, čo Predávajúci oznámi Spotrebiteľovi pri výbere spôsobu Dodania Tovaru, najneskôr však pred možnosťou zaslania Objednávky prostredníctvom kliknutia na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. 

5.2 V prípade, ak je Tovar v akcii alebo Predávajúci poskytuje na Tovar zľavu, má sa za to, že tieto akcie a / alebo zľavy platia do vypredania zásob Tovaru, ak pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak.

5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny Tovarov uvedené na obchod.karavan.sk, s tým, že nové ceny Tovarov sú pre Spotrebiteľa platné momentom ich uverejnenia v e-shope Predávajúceho. Pre Zmluvu je záväzná cena Tovaru, ktorá je uvedená v zaslanej Objednávke. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na Tovar, ktorý už bol pred navýšením ceny riadne objednaný.6. Dodacie podmienky

6.1 Spôsoby dodania Tovaru

6.1.1 Pri Objednávke Tovaru si Spotrebiteľ zvolí spôsob Dodania Tovaru. Spotrebiteľ si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania Tovaru: 

(i) osobný odber na mieste prevádzky KARAVAN SHOP spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o., na adrese Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, miestna časť Modranka – areál EMPARK (ďalej ako „odberné miesto“),

(ii) odber prostredníctvom prepravcu pri platbe vopred,

(iii) odber prostredníctvom prepravcu na dobierku.

6.2 Dodacie doby

6.2.1 V prípade, ak si Spotrebiteľ zvolí osobný odber na odbernom mieste, dodacia doba je 15 dní od uzatvorenia Zmluvy; ak je Tovar na sklade Predávajúceho, dodacia doba je 5 dní od uzatvorenia Zmluvy. V prípade, ak sa objednaný Tovar vyrába podľa požiadaviek Spotrebiteľa, môže byť dodacia doba dlhšia, 30 a viac dní od uzatvorenia Zmluvy podľa rozsahu, zložitosti a výrobných kapacitách výrobcu konkrétneho tovaru.

6.2.2 V prípade, ak si Spotrebiteľ neprevezme Tovar pri zvolenom osobnom odbere do času uvedeného v bode 6.2.1 týchto VOP na odbernom mieste, je Predávajúci oprávnený požadovať od Spotrebiteľa poplatok za uskladnenie najviac vo výške 5,- Eur za každý začatý deň omeškania Spotrebiteľa so splnením si svojej povinnosti Tovar prevziať. V prípade, ak si Spotrebiteľ Tovar neprevezme ani na základe písomnej alebo e-mailovej výzvy zo strany Predávajúceho v dodatočnej 15 dňovej lehote, Predávajúci má právo od Zmluvy odstúpiť.

6.2.3 Pri dodaní Tovaru prostredníctvom prepravcu Predávajúci doručuje Tovar v čo najkratšom možnom termíne. Predávajúci doručí Tovar Spotrebiteľovi najneskôr do 15 dní odo dňa pripísania úhrady na účet Predávajúceho, ak Spotrebiteľ zvolil ako spôsob platby platbu kreditnou alebo debetnou kartou v zmysle bodu 7.1.3 týchto VOP alebo platbu prevodom na bankový účet Predávajúceho.

6.2.4 Predávajúci informuje Spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej správy o predpokladanej dodacej dobe v súlade s bodmi 6.2.1 a 6.2.2 týchto VOP.

6.3 Prechod vlastníckeho práva

6.3.1 Vlastnícke právo k Tovaru prechádza z Predávajúceho na Spotrebiteľa:

(i) pri osobnom odbere okamihom odovzdania Tovaru Spotrebiteľovi,

(ii) pri dodaní Tovaru Spotrebiteľovi prostredníctvom prepravcu prevzatím Tovaru Spotrebiteľom na mieste dodania určenom Spotrebiteľom .

6.4 Prevzatie Tovaru Spotrebiteľom

6.4.1 V prípade Dodania Tovaru Spotrebiteľovi prostredníctvom prepravcu obsahuje zásielka s Tovarom vždy aj daňový doklad.

6.4.2 Za škody Tovaru spôsobené jeho prepravou zodpovedá prepravca.

6.4.3 Dodanie Tovaru mimo územia Slovenskej republiky sa uskutočňuje len na základe predchádzajúcej písomnej dohody medzi Zmluvnými stranami o cene za poštovné, balné, a o ostatných dodacích podmienkach.


7. Platobné podmienky

7.1 Spôsoby úhrady kúpnej ceny 

Spotrebiteľ je povinný pri vypĺňaní Objednávkového formulára, najneskôr však pred zaslaním Objednávky vybrať jeden zo spôsobov úhrady celkovej ceny Tovaru, pričom súčasťou celkovej ceny Tovaru je kúpna cenu za Tovar a náklady na doručenie Tovaru (ďalej ako „celková cena Tovaru“) :  


7.1.1 platba na dobierku pri dodaní Tovaru – pri Dodaní Tovaru prostredníctvom prepravcu Spotrebiteľ uhrádza celkovú cenu Tovaru podľa bodu 7.3 týchto VOP pri preberaní zásielky s Tovarom prepravcovi.


7.1.2 platba vopred prevodom na účet – Spotrebiteľ uhradí celkovú cenu Tovaru na základe výzvy k platbe zaslanej prostredníctvom e-mailovej správy spolu s Potvrdením objednávky Predávajúcim ešte pred Dodaním Tovaru na účet Predávajúceho vedený v ČSOB Bratislava, IBAN: SK2875000000000084325813. V tomto prípade bude Tovar odoslaný Spotrebiteľovi až po pripísaní celkovej ceny Tovaru na účet Predávajúceho,


7.1.3 platba pri osobnom prevzatí Tovaru – v prípade, ak si Spotrebiteľ zvolí ako spôsob Dodania Tovaru osobný odber na odbernom mieste, môže uhradiť celkovú cenu Tovaru v hotovosti, alebo platobnou kartou na odbernom mieste, ak si nezvolil iný spôsob platby podľa bodov 7.1.1 alebo 7.1.2 týchto VOP


7.2 Náležitosti daňového dokladu

7.2.1 Najneskôr pri doručení Tovaru je Predávajúci povinný odovzdať Spotrebiteľovi daňový doklad a v prípade, keď Spotrebiteľ zaplatí kúpnu cenu za Tovar v hotovosti na odbernom mieste Predávajúceho, je Predávajúci povinný vystaviť Spotrebiteľovi aj pokladničný blok. Faktúra a / alebo pokladničný blok slúžia Spotrebiteľovi ako doklad o kúpe (ďalej ako „Daňový doklad“).

7.2.2 Každý Daňový doklad vystavený Predávajúcim musí obsahovať tieto náležitosti: 

(i) obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo Predávajúceho,

(ii) adresa prevádzkarne, ak ju má Predávajúci zriadenú,

(iii) dátum predaja,

(iv) názov a množstvo Tovarov,

(v) cena jednotlivého Tovaru a celková cena, ktorú Spotrebiteľ zaplatil

7.3 Poštovné

7.3.1 V prípade, ak si Spotrebiteľ zvolí ako spôsob Dodania Tovaru dodanie prostredníctvom prepravcu, je Spotrebiteľ povinný popri kúpnej cene uhradiť aj náklady za tento spôsob Dodania Tovaru, na základe platného cenníka služieb prepravcu vo výške, ktorá bude uvedená pred odoslaním Objednávky pred uzatvorením Zmluvy, ako aj v Potvrdení objednávky prostredníctvom elektronickej správy, ako cena za poštovné.


8. Zodpovednosť za vady a reklamácia

Predávajúci v týchto VOP upravuje zodpovednosť za vady Tovaru a záruku na Tovar. Spôsob uplatnenia reklamácie, t. j. ako môžete reklamovať Tovar, postup pri reklamácii Tovaru, spôsob vybavenia reklamácie a pod., je obsiahnutý v Reklamačnom poriadku Predávajúceho.

8.1 Záruka, záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1.1 Predávajúci poskytuje Spotrebiteľovi záruku na Tovar, pri uzatvorení Zmluvy v zmysle týchto VOP

8.1.2 Záručná doba na Tovar je 24 mesiacov v prípade uzatvorenia Zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.

8.1.3 Záručná doba pri všetkých Tovaroch začína plynúť v deň prevzatia Tovaru Spotrebiteľom. Záručným listom je Daňový doklad, ktorý Predávajúci odovzdá Spotrebiteľovi pri prevzatí Tovaru.

8.1.4 Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady Tovaru je Spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný Tovar Predávajúcemu na ktorúkoľvek jeho prevádzkarňu ako poštovú zásielku alebo osobne.

8.1.5 Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady najneskôr v posledný deň záručnej doby.

8.1.6 Spotrebiteľ je oprávnený si uplatňovať práva z poskytnutej záruky aj v prípade, ak neuhradil celkovú cenu Tovaru.

8.1.7 Záruka poskytnutá Predávajúcim sa nevzťahuje na Tovar, ktorého chyby, vady alebo poškodenia vznikli v dôsledku nesprávneho používania Spotrebiteľom.

8.2 Reklamačný poriadok 

Spôsob uplatnenia reklamácie, t. j. ako môžete reklamovať Tovar, postup pri reklamácii Tovaru, spôsob vybavenia reklamácie a pod., nájdete v Reklamačnom poriadku kliknutím tu.

9. Spracúvanie osobných údajov a ich ochrana 

9.1 Pri vybavovaní Objednávok a uzatváraní Zmlúv prostredníctvom e-shopu Predávajúceho prichádza k spracúvaniu osobných údajov Spotrebiteľch a ostatných návštevníkov e-shopu Predávajúceho (ďalej ako „Dotknuté osoby“). Predávajúci je pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb v postavení Prevádzkovateľa.

9.2 Predávajúci dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Predávajúci spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely vyplývajúce z určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

9.3 Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov pri prevádzkovaní e-shopu Predávajúceho nájdete tu.10. Alternatívne riešenie sporov

10.1 Oprávnené osoby 

10.1.1 Každý Spotrebiteľ má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení Spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má Spotrebiteľ za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich zo Zmluvy, napr. pri vybavovaní Objednávky, reklamácie a pod.

10.1.2 Počas alternatívneho riešenia sporov sa postupuje v zmysle príslušných predpisov upravujúcich alternatívne riešenie sporov. Spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu má Spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

10.1.3 Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Alternatívne riešenie sporov je možné využiť iba v prípade spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku podľa ustanovení ZoS. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, v ktorých hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 Eur. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

10.1.4 Spotrebiteľ má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu, v prípade, ak má Spotrebiteľ za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb Predávajúcim.


11. Záverečné ustanovenia

11.1 Aktualizácia údajov na webovom sídle - Predávajúci má výhradné právo aktualizovať informácie a údaje na stránke obchod.karavan.sk bez predchádzajúceho upozornenia.

11.2 Zmena ponúkaných Tovarov - Predávajúci je oprávnený kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť ponuku Tovarov na stránke obchod.karavan.sk.

11.3 Použitie informácií - Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky obchod.karavan.sk.

11.4 Zmena VOP - Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo ich doplniť. Zmeny alebo doplnenie týchto VOP nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia na obchod.karavan.sk. Na Zmluvy uzatvorené počas platnosti a účinnosti VOP zverejnených na obchod.karavan.sk sa vzťahujú VOP zverejnené v čase uzatvorenia Zmluvy

11.5 Vyššia moc

11.5.1 Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom tzv. „vyššej moci“. Za udalosti vplyvom tzv. „vyššej moci“ podľa predchádzajúcej vety sa považujú také udalosti, ktoré Zmluvné strany nemohli predvídať a nemohli im zabrániť, a to ani v prípade vynaloženia všetkého možného požadovaného úsilia a / alebo odbornej starostlivosti a ktorá je nezávislá od vôle Zmluvných strán, najmä vojna, štrajk, povstanie, živelná pohroma, legislatívne zmeny a podobne.

11.6 Neúčinnosť a neplatnosť ustanovení VOP

Ak niektoré z ustanovení týchto VOP je / sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť / neúčinnosť ostatných ustanovení týchto VOP, ktoré zostávajú platné a účinné alebo platnosti / účinnosti Zmluvy uzavretej medzi Zmluvnými stranami na základe týchto VOP, ktorá zostáva platná a účinná. Predávajúci sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti / neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto VOP nahradiť takéto neplatné / neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného / neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné/neúčinné ustanovenie dotýka Zmluvy už uzavretej medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, sú Zmluvné strany povinné takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia.

11.7 Kolízne pravidlo

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto VOP v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu zmluvné strany dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť má sa za to, že Zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.

11.8 Spolupráca Zmluvných strán 

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo súvisiace so Zmluvou uzatvorenou medzi nimi Zmluvnými Stranami budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou a poskytnú si všetku potrebnú súčinnosť, vrátane riešenia sporov o vznik, trvanie, obsah alebo zánik takejto Zmluvy.

11.9 Účinnosť VOP 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10.03.2019.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

V Trnave 31.05.2019